Vedtægter

Grundejerforeningsvedtægter

Kap. 1 – Foreningens navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er “Grundejerforeningen Harevænget”.

§2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

 Download PDF med vedtægterne

 


....læs hele grundejerforeningsvedtægterne...

Kap. 1 – Foreningens navn og hjemsted § 1 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Harevænget”.

§2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

Kap. 2 – Foreningens områder og medlemskreds §3 Stk. 1 Foreningens geografiske område er identisk med området for lokalplan nr. 65 for Hammel Kommune. Stk. 2 Byrådet kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Stk. 3 Byrådet kan endvidere bestemme, at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. Stk. 4 Byrådet kan endvidere bestemme, at foreningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger. §4 Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens områder. §5 stk. 1 Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægter, træffe beslutning om: At foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen. At grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. At grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger. Stk. 2 Generalforsamlingens beslutning kræver Udvalget for Teknik og Miljøs godkendelse Stk. 3 Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

Kap. 3 – Foreningens formål og opgaver §6 Stk. 1 Grundejerforeningen forestår etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen. Stk. 2 Fællesområder beliggende mellem skovparceller vedligeholdes og benyttes af disse. Samtlige skovparceller er pligtige at deltage i vedligeholdelsen af fællesarealet. Tilsidesættelse af pligten kan påtales af Grundejerforeningens bestyrelse med 14 dages frist til imødekommelse heraf. Sker dette ikke er bestyrelsen bemyndiget til, på de pågældendes bekostning, at lade arbejdet udføre. For såvel skovparceller som øvrige parceller gælder, at rabatten vedligeholdes af den enkelte grundejer. Øvrige områder vedligeholdes af grundejerforeningen. For afgrænsning af områder der er omfattet af den fælles vedligeholdelse henvises til bilag 1. Beplantningen skal bestå af vildgræs, der slås et passende antal gange. Beløbet fastsættes på den årlige budgetgodkendelse ved generalforsamlingen. For de områder som skovparcellerne selv vedligeholder, kan de enkelte parceller supplere græsbeplantningen med træer, buske mv. Stk. 3 Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens områder hørende ejendomme. Stk. 4 Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske opgaver, samt at kræve fornøden sikkerhed herom. §7 Stk. 1 Der etableres en vejfond, hvortil der i forbindelse med kontingentopkrævningen overføres beløb til imødegåelse af omkostninger til små reparationer samt ny belægning. Beløbets størrelse fastlægges på den årlige generalforsamling.

Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen §8 Stk. 1 Generalforsamlingen afgør, i hvilken omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån. Optagelse af lån kan alene ske med beslutningsflertal jævnfør paragraf 24 stk. 1-2. Stk. 2 Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. Stk. 3 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Stk. 4 Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidserhverv i foreningen. §9 Stk. 1 Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen. Stk. 2a Boligenheder på 100 m2 og derover, er at betragte som A-medlemmer, og disse medlemmer betaler 100% af det af generalforsamlingen årligt fastsatte bidrag. Boligenheder på under 100 m2, er at betragte som B-medlemmer, og disse betaler 75% af det af generalforsamlingen årligt fastsatte bidrag. Stk. 2 Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales dog bidrag for hver boligenhed. Stk. 3 Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme og boligenheder, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse. §10 Stk. 1 I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog med 2/3 majoritet jf. § 24 stk. 1, vedtage personlig og solidarisk hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut. Stk. 2 I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Stk. 3 Det enkelte medlem er pligtig efter generalforsamlingens beslutning ovenfor långivende pengeinstitut at stille sikkerhed for foreningens lån. Stk. 4 Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet. §11 Stk. 1 Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue, herunder erlagt indskud, jfr. § 9 tilbagebetalt. Stk. 2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Stk. 3 Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl. §12 Stk. 1 Et A-medlem har på generalforsamlingen 4 stemmer for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet. Et B-medlem har på generalforsamlingen 3 stemmer for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.

Kap. 5 Foreningens ledelse og administration. §13 Stk. 1 Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Stk. 2 Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen. §14 Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hver år i marts måned i Hammel kommune. Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Stk. 3 Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår. Stk. 4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Stk. 5 Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordnen, kan ikke sættes under afstemning. Stk. 6 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt (under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning) §15 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Stk. 2 Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. Stk. 3 Hvis mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen. §16 Stk. 1 Generalforsamlingen vælger den dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. Stk. 2 Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Stk. 3 Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Stk. 4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke. Stk. 5 Over der på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld drivkraft i enhver henseende. Stk. 6 Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. §17 Stk. 1 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. §18 Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Stk. 2 Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 3 Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets forløb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre en 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Stk. 4 Bestyrelseserhverv er ulønnet. Stk. 5 Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes så området er bredt repræsenteret. §19 Stk. 1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen. Stk. 2 Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. Stk. 3 Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte reparationsarbejder vedrørende almindelig vedligeholdelse af belysning og veje samt snerydningsopgaver og vedligeholdelsesopgaver vedrørende fællesarealer. Stk. 4 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Stk. 5 Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Stk. 7 Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 8 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem. §20 Stk. 1 Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Kap. 6 Regnskab og revision. §21 Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret (1. Jan. til 31. Dec.) Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til 31. dec. 2007 Stk. 2 Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. §22 Stk. 1 Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på postgiro i foreningens navn. Stk. 2 Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000.

Kap. 7 Forskellige bestemmelser §23 Stk. 1 Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. §24 Stk. 1 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. Stk. 2 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de angivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget. Stk. 3 Ændring af foreningens vedtægt kræver Udvalget for Teknik og Miljøs samtykke. §25 Stk. 1 Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen. Ændret: 10-3-2011 §6, 2. 27-3-2012 §11,1, § 9,2a, §12.